Privacyverklaring

Studio Be You, gevestigd aan Laan van Sion 295, 2286LZ Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.studiobeyou.nl
Laan van Sion 295, 2286LZ Rijswijk
+31619550637

Persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Be You verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens (contact) ouders:

 • Voor- en achternaam ouders
 • Telefoonnummers
 • Adres
 • Financiële gegevens (bankrekeninginformatie, offertes, facturen)
 • E-mailadres
 • Beschrijving gezinssituatie

Gegevens kind:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Hulpvraag
 • Overige informatie die relevant is voor de behandeling, zoals bijvoorbeeld informatie over school, ontwikkeling, gedrag en beleving. Deze informatie wordt bij u opgevraagd met een intakeformulier en besproken tussen ouder(s) en Studio Be You.

Overig:

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door het contactformulier op de website in te vullen, aan te melden voor een nieuwsbrief, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Studio Be You verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid
Wij vragen u niet om via e-mail informatie te verstrekken over de medische achtergrond van het kind. Wel zal tijdens het intakegesprek (al dan niet telefonisch) kort ter sprake komen om enerzijds in te kunnen grijpen tijdens de coach-uren als de ouder niet op locatie aanwezig is of om te bepalen of van dit invloed heeft op het coachsessies. Vastlegging zal in dat geval zo minimaal mogelijk zijn, gezien de gevoelige informatie.

gegevens van personen jonger dan 16 jaar
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@studiobeyou.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
Dit heeft niet betrekking op de kerndiensten van Studio Be You, aangezien deze altijd in overleg met de ouders plaatsvindt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Studio Be You verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opstellen van de hulpvraag bij uw kind en het uitvoeren van de coachingsessies.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, tips en artikelen.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Studio Be You verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Studio Be You neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Studio Be You) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Studio Be You bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën van) persoonsgegevens:

Klantgegevens Max 7 jaar inclusief gegevens verkregen via de onderstaande bronnen.
Intakeformulier Max 2 jaar.
Aanvraag via e-mail Max 2 jaar, naar boven afgerond naar de dichtstbijzijnde kerstvakantie.
Aanvraag via whatsapp Max 2 jaar, naar boven afgerond naar de dichtstbijzijnde kerstvakantie.
Contactformulier Max 2 jaar, naar boven afgerond naar de dichtstbijzijnde kerstvakantie.
Overige formulieren Max 2 jaar, naar boven afgerond naar de dichtstbijzijnde kerstvakantie.
Nieuwsbriefinschrijving Tot moment van uitschrijven van de nieuwsbrief.

Uiteraard kan in overleg de bewaartermijn per persoon korter of langer worden bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden

Studio Be You verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Studio Be You gebruikt momenteel alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Studio Be You gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Studio Be You en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@studiobeyou.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Studio Be You wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Studio Be You neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@studiobeyou.nl of +31619550637.